BASES dels Premis BEST 2021

La Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya convoca els premis al reconeixement de personalitats, entitats i empreses per la seva tasca realitzada en favor del món del bestiari festiu i popular català. Així mateix, també cerca el reconeixement de les millors iniciatives dutes a terme per les entitats federades.

Reconeixements a la societat

S’estableixen quatre categories de reconeixements a la societat:

  • A un personatge públic
  • A l’associacionisme cultural
  • A una iniciativa o mitjà de comunicació
  • A una iniciativa empresarial

Els membres del Jurat dels Premis BEST tenen com a missió proposar candidatures a les diferents categories de reconeixements a la societat a fi de deliberar i escollir per consens la candidatura guardonada per a cada categoria.

La Junta de Govern de l’Agrupació i les entitats federades podrà proposar al Jurat candidats als diferents reconeixements a la societat.

Si el jurat ho considera oportú, es poden definir noves categories, o declarar-ne alguna deserta.

Reconeixements a les millors iniciatives dutes a terme per les entitats federades durant l’any

La voluntat d’aquest premi és donar un reconeixement a aquells projectes i/o activitats duts a terme durant l’any 2021, de qualsevol temàtica/motivació i/o format divers. Tot entenent que la Cultura Popular encara no gaudeix de la plena normalitat pre-pandèmia.

El Jurat valorarà de tots els projectes presentats la seva singularitat, qualitat i solidesa, la seva trajectòria en cas de celebracions anuals, la incidència vers la societat, la capacitat per aportar idees originals i innovadores, la incorporació d’iniciatives solidàries, així com l’aportació d’elements que fomentin la conservació, pervivència i/o recuperació de tradicions. En aquesta edició es tindrà en compte la situació de no-normalitat a causa de la pandèmia a l’hora de dissenyar i executar les activitats culturals. No es podran presentar projectes que hagin estat premiats en les darreres edicions.

Les entitats federades poden presentar candidatures per optar al reconeixement fins el 15 de novembre al web www.festivitasbestiarum.cat, en un formulari habilitat a tal efecte.

Jurat dels Premis BEST

El Jurat estarà format per tres membres de l’Agrupació, una persona representant de cada una de les administracions públiques col·laboradores, una persona representant dels patrocinadors i dues persones vinculades a l’àmbit de cultura popular i tradicional.

El Jurat té com a missió la selecció dels finalistes per a cada una de les categories:

  1. Reconeixements a la societat: un únic finalista per a cada una de les categories (personatge de la societat, a l’associacionisme i la participació, iniciativa o mitjà de comunicació, iniciativa empresarial), a proposta dels membres del jurat.
  2. Reconeixements a les entitats federades: tres millors iniciatives dutes a terme durant el confinament i el desconfinament (1r, 2n i 3r premi), a partir dels projectes presentats per les pròpies entitats, d’acord amb els criteris recollits en aquestes bases.

El procés de deliberació tindrà consideració de caràcter confidencial i no en podran transcendir els diferents candidats proposats als reconeixements a la societat.

Guardons

El lliurament de premis tindrà lloc durant la gala Festivitas Bestiarum, que es durà a terme el dissabte 27 de novembre de 2021, al Museu de Tortosa.

Es lliurarà una rèplica del “Premi BEST” tant als premiats en les diferents categories proposades, com als tres projectes que el Jurat hagi considerat guanyadors. Aquest guardó es tracta d’un premi simbòlic, representatiu i no monetari.

Es lliurarà una menció d’agraïment a totes les candidatures presentades.

Consideracions generals

L’Organització es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquestes bases i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar als participants els canvis amb antelació suficient, si s’escau, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per a l’organització ni indemnització per als participants.

L’Organització podrà resoldre els aspectes que puguin sorgir sobre aquestes bases, i la seva decisió serà inapel•lable.

L’Organització es reserva el dret de deixar fora de les candidatures aquells participants que facin un ús abusiu o fraudulent d’aquestes BASES o que no compleixin alguna de les condicions aquí establertes.

L’Organització es reserva el dret de la utilització dels continguts i fotografies lliurades a fi efecte de fer difusió de la gala i del lliurament dels Premis BEST.

Conforme al que es disposa a la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades), així com en la legislació espanyola aplicable en dita matèria, la Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya informa als participants que aquesta serà responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal obtingudes en el marc dels Premis BEST, tractant-les amb la finalitat de gestionar la relació derivada del mateix. La Federació conservarà les dades de caràcter personals els participants per tot el termini durant el qual pogués ser exigible algun tipus de responsabilitat derivada del Premi. Els participants podran exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant un escrit adreçat a la Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, Plaça de Jaume I, 12 local, 08720 Vilafranca del Penedès, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document d’identificació anàleg. De la mateixa manera, els participants podran acudir, en qualsevol moment, a l’Agència Espanyola de Protecció de dades de Caràcter Personal, especialment quan consideri que la Federació no ha donat deguda resposta als seus drets.

La participació en els Premis BEST implica l’acceptació d’aquestes BASES.